De beste basis voor een leven lang leren

Medezeggenschapsraad

De MR (een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten) vergadert ongeveer eens per twee maanden over algemene bestuurlijke zaken die de school betreffen. Beslissingen die het schoolbestuur wil nemen, moeten door de GMR of MR behandeld/goedgekeurd worden.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen/vaststellingen van:
  • De onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Schoolplan/schoolontwikkelplan;
  • Schoolreglement;
  • Schoolgids;
  • Beleid m.b.t. onderhoud van de school;
  • Arbeidsomstandigheden;
  • Vakantierooster;
 
 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data staan gepubliceerd op de schoolkalender. Aan het einde van het jaar wordt er een jaarverslag gemaakt van alle behandelde onderwerpen.

GMR:
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is een overkoepelend orgaan van de onder het bestuur vallende scholen van RBOB De Kempen. Van iedere school is er een ouder of leerkracht vertegenwoordigt in de GMR. De GMR informeert de MR via de contactpersoon. Mensen die interesse hebben in een plaats binnen de MR of GMR kunnen contact opnemen met een MR lid.              

 
 
 
Namens de ouders hebben zitting:
Mevr. Heidi Weegels - Mevr. Feik de Haas -  Mevr. Yvonne Hoeben (voorzitter)  
 
Namens het personeel hebben zitting:
Mevr. Els Metsemakers  -  Mevr. Maike Ras  -  Mevr. Kitty van de Ven   
                        

Klik hier voor het jaarverslag van de MR 2016-2017

Klik hier voor het jaarplan van de MR 2017-2018

De notulen van de vergaderingen van dit schooljaar kunt u hieronder nalezen:
26 september 2017
14 november 2017
29 januari 2018

20 maart 2018
16 april 2018
29 mei 2018
19 juni 2018

Activiteiten