De beste basis voor een leven lang leren

Visie 

Visie op schoolklimaat
OBS Cranendonck is een kleinschalige school, waarin we groot belang hechten aan een goede sfeer. Onze school is een omgeving die veilig is en waar open en respectvol met elkaar wordt omgegaan. Het karakter van onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze waarden. Die waarden maken onze school tot hét onderwijs van deze tijd. Zij geven richting aan ons handelen en zijn de basis voor onze houding, gedrag en regels. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school.  

Onze waarden zijn: 
Plezier                              Betrouwbaarheid /  vertrouwen 
Deskundigheid               Respect 
Collegialiteit                    Kwaliteit 
Openheid                        Verantwoordelijkheid


De school is een maatschappelijke onderneming die midden in de samenleving staat. Onze school staat open voor alle ideeën en opvattingen van de ouders en verzorgers van onze kinderen. OBS Cranendonck wil kinderen leren dat elke samenleving behoort te zorgen voor een leefbare wereld en welzijn voor iedereen. Ook willen wij kinderen leren kritisch te zijn ten opzichte van de samenleving en hen leren functioneren in een internationale gemeenschap. Dat betekent ook dat onze school een bijdrage levert aan de acceptatie van andere culturen naast de Nederlandse cultuur. 

Visie op leren
Wij streven naar een krachtige leeromgeving. Dat is een leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden en er een beredeneerd & uitdagend lesstofaanbod wordt aangeboden. Wij bieden een leeromgeving waar kinderen leren van en met elkaar en leren in een passende zelfstandigheid te werken. Kinderen die van onze school afkomen hebben geleerd te leren. Dat wil zeggen: ze kunnen zelfstandig werken, ze zijn creatief in doen en denken, hebben geleerd keuzes te maken, ze zijn zelfbewust en kritisch zodat ze met een goede kans op succes het voortgezet onderwijs kunnen volgen. Betrokkenheid en nieuwsgierigheid wordt vergroot door de inzet van structureel coöperatieve werkvormen en ICT middelen.  
Wij spelen in op de  verschillen tussen kinderen en komen optimaal tegemoet  aan de drie basisbehoeften van kinderen: 

Competentie:      geloof in eigen kunnen oftewel trots zijn op jezelf. Benut je talent!  
Autonomie:          de drang zelfstandig te willen handelen.
Relatie:                  de behoefte aan waardering van anderen
   
Visie op didactiek & leerkrachtrol
Het leerstofaanbod op OBS Cranendonck is degelijk en opbrengst- en ontwikkelingsgericht.  Onze instructies zijn effectief; er wordt gebruik gemaakt van het directe-instructiemodel.  De leerkracht stelt systematisch de doelen vast op basis van resultaten en onderwijsbehoeften. De leerkracht evalueert en stelt de doelen bij.  Talenten worden in alle vakgebieden optimaal benut. Daarnaast is er specifieke aandacht voor excellentie.

De leerkracht creëert een veilige en positief stimulerende omgeving voor ieder kind. De leerkracht gaat uit van de mogelijkheden en de onderlinge verschillen van kinderen en zet deze effectief in. We gebruiken hierbij eigentijdse methodieken en middelen. Leerkrachten zijn goed geschoold en worden waar mogelijk specialistisch ingezet t.b.v. collega’s. Leerkrachten coachen kinderen, maar ook elkaar en creëren hiermee een professionele werkomgeving.  De leerkracht heeft een duidelijke en open communicatie met ouders, kinderen en collega’s.  Er is nadrukkelijke en systematisch aandacht voor creatieve en kunstzinnige uitingsvormen, ook hier worden talenten benut en ingezet.   
   


Missie

Onze missie is om alle leerlingen zich cognitief en sociaal emotioneel optimaal te laten ontwikkelen in een sociaal veilige omgeving, als basis voor een passende vorm van voortgezet onderwijs en het verdere levenspad. Hierbij wordt uitgegaan van de talenten van kinderen .… met andere woorden;  "Elke leerling telt".                            

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waarin opbrengst- en ontwikkelingsgericht wordt gewerkt. Wij bieden voor ieder kind een passend aanbod, waarbij ook excellente leerlingen nadrukkelijk worden uitgedaagd. De omgeving voor de leerlingen is betekenisvol. Betrokkenheid wordt vergroot door de inzet van structureel coöperatieve leervormen (SCL). Talenten worden benut in alle vakgebieden. 


Kortom we geven degelijk & uitdagend onderwijs voor ieder kind. OBS Cranendonck is een school waarin we: talenten optimaal benutten kinderen vertrouwen schenken presteren met plezier degelijk & uitdagend onderwijs bieden uitgaan van verschillen kinderen verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen kinderen laten leren met en van elkaar (leren samenwerken) kinderen de vrijheid geven om zelf de wereld te ontdekken en keuzes te maken

Activiteiten